Ziyosulwa Lyrics

Album: 
Joyous Celebration 5
Song Year: 
2001
Genre: 
Gospel

-

.

a bufik'ubumnyama nobubi emhlabeni
Intliziyo yob'ilindele intsindiso noluncedo
Umasendiwelile ngaphesheya Kwe-Jordan
Ingelosi yob'isindibiza ethuneni lika-Yehave
 
Chorus
Ziyosulwa iinyembezi nokufa nezintsizi
Ayibalwa iminyaka ubusuku abukho
 
Yonk'imihla ngemihla
Ndiyoculeli'nkosi
Inyambezi zosulwe nya
Uvalo luphele nya
Mhla sendifika kuye
Yena wondibamba ngesandla
Andombathi'singubo
Bese mina njalo ndihlale naye
 
Chorus
Ziyosulwa iinyembezi nokufa nezintsizi
Ayibalwa iminyaka ubusuku abukho
 
Thina sobusa no-Jesu
Sohlala naye
Sophakamis'ubukhulu bakhe
Sithi bayethe
Sithi uphakeme mdali wezulu nomhlaba
Nguwe wedwa, nguwe wedwa owafel'izono zethu

-