Zithande lyrics

Album: 
Nomvula
Song Year: 
2004
Genre: 
Afro Pop

-

.

Abo Mjongeni bavaya nge Mercedes 
Mna noCarolina siyakorobha 
Asikhalazi! Sityisa aboo mamisa 
Mna noCarolina siyasebenza 
Bagqithile nabooMatiba 
Ngoku bekusithiwa uzasisindisa 
Kanti walile naye uThat Umbeke 
Phofu mna noCarolina besimbona… 
Nabomadam basithathela phantsi, bathethela phezulu 
Siyababona 
Nama-owu ethu awas'khathalelanga, asphathel' ingculaza 
Siyababona 
Bagqithile nabooMahatma, ngoku bekusithiwa uzasisindisa 
Kanti walile naye uMa Mariya, phofu mna noCarolina 
Siyamxolela… 
Bamb' isandla sam, sibhabhe emafini 
Mna noCarolina siyanicela 
Yekan' ukuzicingela, mamela umaDlamini 
Mna noCarolina, siyanimema 
Bagqithile nabooVerwoerd, ngoku bekusithiwa uzasihlukumeza 
Kanti walile nay' uPik Botha, phofu mna noCarolina 
Besimbona… 

(The Mjongeni’s are driving around in Mercedes 
Me and Carolina we scrub the floors 
We’re not complaining 
We’re feeding the small mouths 
Me and Carolina we are working 
Gone by are the Matiba’s 
When we’d hoped that they would save us 
And failed has That Umbeke 
Although we saw him coming 
And the madams they take us so low by speaking so high 
But we see through them 
And our boyfriends, they don’t care about us 
They bring us AIDS 
We see through them 
Gone by have the Mahatma’s 
When it was hoped they would save us 
And failed has Mother Mary 
Me and Carolina saw it coming 
Hold my hand and may we fly in the clouds 
Me and Carolina ask you to stop being so selfish 
Listen 
Me and Carolina we invite you 
Gone by have the Verwoerd’s 
When it was said that they would destroy us 
And failed has Pik Botha 
But me and Carolina, we saw it coming)

-