Vuka/sula Lyrics

[Verse 1]
Sula iinyembezi
Jonga ngamehlo amatsha
Ilizwe elitsha
Ubomi obutsha
Qabuka vuka
Uyabona awukho msulwa
Ubomi abuyo ntsomi
Awuthandwa ngabantu bonke
Uyaz'amandla ngawakho
Awusoli Bantu ngokwenzekayo
Kubomi bakho
Uyazi amandla ngawakho
Awugxekui bantu ngokwenzekayo
Kubomi babo
 
[Chorus]
Kwanele ngesikhalo
Hlis'umoya
Njengomntwana obekhala
Qabuka kubomi obutsha
Xolis'intliziyo
 
[Verse 2]
Vuka uvuthulule
Bonk'ubuvuvu
Okhweliswe ngabo
Yilokishi kanti nasekhaya
Bath'unjenje ngabani
Bath'unje nanje
Batheth'ingathi awunayo
Ingqondo yakho
Vula amehlo 
Ufund'ukuzithanda
Unay'imvume yokuthi
Awufuni mmh awufuni
Fund'ukuzithanda/phatha
Fund'ukuyek'uk'phisa
Ngento ongenayo
Kwanele ngokulwa
Dlala Oooh! Dlala
Kwanele 
Xola…Xola
 
Repeat Chorus till fade

-

Album: 
Ndim Lo
Song Year: 
2006

-

-