Vezandlebe Lyrics

Album: 
Cruel Crazy Beautiful World
Song Year: 
1989
Genre: 
Mbaqanga
Featuring: 

-

.

UMFOWETHU UYAHLUPHA -
ANGAZI IMPELA UKUTHI UQONDA UKWENZANI
( My brother bothers me -
I really don't know what he's up to )
UMFOWETHU UYAHLUPHA -
UKHULUMA IZINTO ENGINGAZAZI
( My brother bothers me -
he speaks of things I have never heard )
UMFOWETHU UYAHLUPHA -
WENZA SANGATHI UYAINGINGCOKOLELA
( My brother bothers me -
its as if he is trying to put me down)
UMFOWETHU UYAHLUPHA -
MAKA YEKE UKUNGIKHULUMELA KABI
( My brother bothers me -
he sould stop talking behind my back )
 
NAKHO - KE USETSHELA ABANGANE BAKHE
( There ! he is telling his friends )
ANGINGUYENA OWALEKHAYA , NGIWAKWA - NEXT DOOR
( That I am an illigitimate child , that I come from next door )
 
CHORUS
ELAKWABANI ?
( Whose child is this ? )
ELAKWABANI IVEZANLEBE
( Whose is this child with his ears sticking out ? )
SELICWAYISA AMEHLO LIVEZANLEBE
( It is blinking its eyes , this child of questionable origins )
UMFOWETHU UYAHLUPHA -
SAKHULA NAYE SAQUDELANA
( My brother bothers me -
we grew up together always competing )
UMFOWETHU UYAHLUPHA -
NGAMEHLULA NJALO NOMA NGANI
( My brother bothers me - I always beat him in every way )
UMFOWETHU UYAHLUPHA -
UMDALA KODWA UNGATHI USEMNCANE
( My brother bothers me -
he is older than me but he never acts his age )
UMFOWETHU UYAHLUPHA -
NGISUPHOTHA IKHAYA KODWA YENA AKANANDABA
( My brother bothers me -
I send money home , but he doesn't care ...)
 
NAKHO - KE USETSHELA ABANGANE BAKHE
( There ! he is telling his friends )
ANGINGUYENA OWALEKHAYA , NGIWAKWA - NEXT DOOR
( That I am an illigitimate child , that I come from next door )
 
CHORUS
 
BRIDGE SECTION:
KHUZANI KHUZANI
( Admonish , admonish )
KHUZANI , WEBABA NOMA
( Admonish him , Dad and Mom ! )
 
CHORUS

-