Ungu Jehova okhathalayo lyrics

Genre: 
Gospel

-

.

[chorus]
Ndiphakamisel' amehlo wam 
Ezintabeni nkosi yam
Uncedo lwam luvela kuwe baba
[repeat]
.
Wen' uhlupheka nje
Uzithwalela iingxaki zakho
Kodw' uncedo lwakho
Uncedo lwakho luvela kuSomandla
.
Wen' uhlupheka nje
Uzixakekisa ngeengxaki zalaph' emhlabeni
Kodw' uncedo lwakho
Uncedo lwakho luvela kuSomandla
.
UnguJehov' okhathalayo (Umzali wethu)
Ongabayekeli abantana bakhe
UnguJehov' okhathalayo
Zibonakalis' empilweni zethu
.
[chorus]
.
Jehova zange andilahla. Soze undilahle
Uncedo lwam lukuwe
Uncedo lwam luvela kuwe baba
.
Uhlupheka nje wena
Uzithwalela, usindwa ziingxaki
Kodw' uJehov' ukhona
Ngob' uncedo lwakho
Uncedo lwakho (Luvela kuye)
Luvela kuSomandla
.
Wen' uhlupheka nje
Mus' ukuzixakekisa, uJehov' ukhona
Uncedo lwakho x2 
Uncedo lwakho (Luvela kuye)
Luvela kuSomandla
.
[chorus]
.
(Mzali wethu)UnguJehov' okhathalayo
Ongabayekeli abantana bakhe
UnguJehov' okhathalayo
Okhathalayo, okhathalayo
.
UnguJehov' okhathalayo (Soze)
Ongabayekeli abantana bakhe (Soze)
(Soze usiyekele)
Okhathalayo, okhathalayo
.
Ngob' uyakhathala, uyakhathala Jehova
Soze, soze usiyekele, usiyekele Jehova
Uyakhathala
UnguJehova okhathalayo, awusiyekeli
Zibonakalis' empilweni zethu
.
UnguJehova, unguJehova, unguJehova
Awubayekeli
Thank you Jesus!!
.

More songs