Thethelela Lyrics

Album: 
Joyous 17: Grateful
Song Year: 
2013
Genre: 
Gospel

-

.

Ezulwini kuwe Baba
Ezulwini kuwe Baba
Akungeni zono khona
Akungeni zono khona
Abayokhulek' egameni leNkosi
Abayokhulek' egameni leNkosi
Bayakusindiswa uyasho umbhalo
Bayakusindiswa uyasho umbhalo
Thethelela izono zethu
Thethelela izono zethu
Namhl' awuvayo wophelela phi?
Namhl' awuvayo wophelela phi
Yiyo lena intando yakho
Yiyo lena intando yakho
Hosanna, hosanna phezulu
Hosanna, hosanna phezulu
Wamuhle, wamuhle Jehova
Wamuhle, wamuhle Jehova

More songs