Sonini nanini Lyrics

chorus:
Tyhini kutheni na
Ngathi nis’libele
Ilizwe liyafa sicel’ ulwazi
Ngoba silibele
 
Mna ndiyasondela
Ndiyasondela
Sondela Moya
 
verse1:
Siyabuza
Usilibele na
Sondlale ngengubo eluhlaza
Imithandazo yethu phezulu
Kwehlabathi lonke
Masizuze ukukhanya
Mabudede ubumnyama
Masizuze ukukhanya
Mabudede ubumnyama
Sicule ingoma yabantwana be Afrika entsha
 
verse2:
kwasekuqaleni
Kwasekuqaleni Naphakade
Wawukhona
 
Kwasekuqaleni Naphakade
Ubukhulu bakho
Ububanzi bakho
Ubunzulu bakho
Sendalilibala
Idinga lam nawe Naphakade
Sendalilibala
 
Idinga lam nawe Naphakade
Sendiyasondela, isizalo sakho, abantwana bakho
Bheka Moya
Sendiyasondela, isizalo sakho, abantwana bakho
Bheka Moya
Ndi…yasondela Moya
Bheka Moya

-

Album: 
The One Love Movement on Bantu Biko Street
Song Year: 
2006

-

-