Phaphamani Lyrics

Album: 
Joyous 21: Heal Our Land
Song Year: 
2017
Genre: 
Gospel

-

.

Phaphamani bazalwane baka-Kristu!
Vukanini! Sekusile bo!
Hlomanini izikhali, bazalwane,
Nisakwelwa ubuthongo, wo!

Vukanini, bandla bo!
Anibon’ izitha na?
Hlomanini izikhali zokukholwa,
ngoSomandla sizonqoba, ngo!
Ubutshwala, namanyala, bazalwane,
Akuzon’ izitha zethu na?
USathan’ usivukele, bazalwane,
Somuvumela yini? Ngeke, qha!
Qhubekani, qinisani, bazalwane,
Ningahlehli, ngisho nakanci.
Ningabheki ngasemuva, bazalwane,
Yimanini isibindi ngqi!