Nka Mo Dira ft. Abe Molamu Lyrics

Album: 
Vintage Love
Song Year: 
2009
Genre: 
House

-

.

Ke tla e simolla, ke tla e fetsa.
Ga ke itse gore a o kile wa bona ga..go dutswe
fatshe ka di.camp chairsss.
Banna ba tshwere di cooler boxxx..
Bana le bo sebane-bane le bo mang-mang.
Ke tshwere fa banna ba ba sa tshabeng dilo,
dikakapa!
O tla ba irang?
Nice! (oohh!)
Bontle jwa gagwe o kare letsatsi le le tlhabang
kwa botlhaba
Le phirima kwa Bophirima jaaka e le tlwaedi
Mme ene semelo sa gagwe le sebono sa gagwe
ga se a tlwaelega
Hmmm! (Oohh!)
Ga ke itse gore nka mmitsa mang?
O je monate man!
O rata monate man!
Wa itobetsa man!
Eee, nka mo dira!
Nka mo dira gore..(Oohh!)
Wa tla a ba thulantshe ka ditlhogo,
Ke tshwere jalo Panyasa, Mmaiza, Pablo (Oohh!)
Ditlhogo tsa bona di a opa, di bokete, right!
Re ko monateng, ke nna o, ke tsamaya le ene re
ko ..
Monateng..jaaka go le monate jaana! (Oohh!)
Ke batla go mo dira!
Ke batla go mo dira gore, e re ka moso, ga a
gata dikgato, a ba a gata dikgato..(Oohh!)
Go manate man! Go monate man! (Go monate
man! )
Ga o kgona go mo dira, o ja monate, re
tsamaya, Ja! (Oohh!)
Ba ba tshwanang le rona jaana, ba ntsha
dikgang tse di tshwanang le tse!
Ee! Nka mo dira!
Nka mo dira gore, a ratane leka mokgwa o.ke
mo dirang ka gone! (Oohh!)
Nka mo dira gore, e re ga re dutse jaana, gole
monate jaaka gole monate jaana,
A ba a shebile nna fela..ka gore nna. (Oohh!)
Nka mo dira man!, nka mo dira gore, majita a
thule diroboto man!
Nka mo dira gore marukgwe a emelle fo pele
(Oohh!)
Leina la gagwe ke..o tsamaya ka dibeke tse di.o
palama dikoloi tse di(Oohh!)
O rata monate, ga ke re wa bona.ke raya gore
nka mo dira gore,
Monate e nne oo elelang jaaka mashwi a
dinotshe (Oohh!)
Bona, ga o rata monate, e key a rona e!
Oohh! Aahh! Oohh!

More songs

-