Myekeni Lo ft iFani Lyrics

Album: 
Out of the Box
Song Year: 
2016
Genre: 
2016
Featuring: 

-

.

Before ndiythethe le nto
ndicel' uyivula ngengoma
Ezothando zibuzwa kwabanentliziyo

Ndiphanse ndaphoswa ndisith' alukho
Ndancama ndisith' alusekho
Basekhona n' abanjena?
Basekhona n' abathanda ngempela?

[Chorus]
Zange ndalubon' uthand' olunje
Ndaluphiw' uthand' olunje
Oluthi kum "hlala kumnandi
Hlala noba kunzima"
Ndithanda ngale ndlel' andibamba ngayo
Xa esith' uyndthanda
Ndithanda nalendlea athetha nam
Xa esithi ndimoshile
Ndithanda ngale ndlel' athetha ngayo
Xa esith' uyandthanda
Ndithatha nale ndlel' andbamba ngayo
Xa esithi ndonile
Myekeni lona ngowam
Myekeni lona lubambo lwam
Myekeni lona ngowam
Myekeni lona sisithndwa sam

Ndandithi mna uthandw' alukho
Ndisithi mna kudlwa nje
Basekhona n' abanjena?
Basekhona n' abathanda ngempela?

Haymani

[Chorus]

Usisithandwa sam
Uthando lwakho tshini ndzolilwela
Nob'alikho cheap ndizolithenga
Nob line kiss kiss
Zindi diss' impintshi ndizalileqa
Ufun' imal' eninzi ndizokubheja
Ndfunu theng' iring for wena
Ndfuna xa uplitwa sisikoli
Uthi "yhu ndimhle gqith for wena"

Ndiya khona
Ndiyaph' uthando lwakho luya khona
Zundixolele ndiyakholwa
Zundixelele ndizokubna

Zithi intanga am uyandithakatha madam
Zithi kum uyaloya
Ndithi baby sukubahoya
Izishumane zinomona

Ndiyabulela bawo (Ndizithoba)
Ndyabulela nkosi (Ngal 'uthando)
Ndyabulela bawo()wayenz' indaba)
Ndyabulela bawo(Nam ndithandiwe)

Undinikile nkosi (uthando lwam)
Undinikile Somandla (sisthandwa sam)
Undinikile nkosi (ubambo lwam)
Undinikile Somandla (sisthandwa sam)

[Chorus]

More songs