Lobebe Lyrics

Album: 
Motzamai Rebel without a pause
Genre: 
Hip Hop

-

.

On his first official visit to Ghana
President Barack Obama
Said it’s time Africa replaces the culture of strong man
With the culture of strong institutions
That time is now it’s the African renaissance
 
[Chorus]X2
Se ke lobebe la Setswana sa bo rona
Ke lobebe la puo ya ga Rre
Na ditsala di ya mule mo go Mme
 
Ya… Mmutlanyana le Phiri e ne e le ditsala tse di tona
Monwana le lenala bolele boteng ba noka
Ba ntshana se inong ba rutana le go tsoma
Mmutla a le monye monye Phiri a le motona
Tsatsi lengwe ba tshwara Phudukgudu mokgatla
Seruma se tsutsuma mafura Mmutla a kgala
A re Phiri tshwara moo tlapa la thaba le a wa
Mmutla ka bolotsana a utswa nama a tshaba
Phiri a kakallala ga tshologa le sethito
Mesifa ya ruruma a ruruha le diphio
Mole Phiri a inela a tlhoma ka mokwatla
Lefika la ikemela a itemoga bomatla
Botsala ba fela naga ya tlala ka bosula
Baitana ka kake e tshela ga tsena luba
Ga sala matlhotlha pelo mobuto le lemumba
Lefufa moloi banna ba ikitaya difuba
 
[Chorus]
 
Yo Tlou e ne e le sekgahlamela masisi
A dikgaka ka mekala a kweisa misi
A le seloko se setona ditsebe tse di tona
Ditau tsa leka tsa palelwa ke go mo loma
Ka tsatsi le lengwe Tlou a kopana le Tshoswane
Tshoswane a gana go sutha ba sala ba lebane
Mekgalo ya sisibana botswere ba kgobokane
Tshoswane a re Tlou o motona mme ga ke o tshabe
Sebatana sa ema ka thlakwana tsa ko pele
Sa tsosakaka modumo sa ipitikanya mmele
Tshoswane a se tsena seloko a thiba mowa
Manong a ikatometsa Tshoswane ba mo tlotla
Bokgopa ba tsena naha ya tlala ka bosula
Ga itwana ka kake e tshela gwa tsena luba
Ga sala matasatasa Thabo Mbeki le Zuma
Lefufa moloi banna ba ikitaya difuba
 

 

More songs