Lakutshon'ilanga Lyrics

Lakutshon' ilanga lyrics - The soil
 
Lakutshon' ilanga phesheya kolwandle
Ndakucinga ngawe, lakutshon' ilanga
Yakubuy' inyanga, zakubuy' inkomo
Ndakucinga ngawe, lakutshon' ilanga
 
Ndizohamba ndikufune ezindleleni nasestratweni
Ezibhedlela nasetrongweni, ndide ndikufumane
[repeat]
 
[translation]
When the sun sets, across the sea
I will think about you, when the sun sets
Whne the moon rises, when cattle return
I will think about you, when the sun sets
 
I will search for you on the streets
Hospital and jail cells, till I find you

-

Album: 
The Soil
Song Year: 
2013

-

-