Jarusalema Lyrics

Sizofika nini
(when will we arrive)
Kuhomhlaba wakiti
(in this[our]world)
Awu ngiphe amandla, 'Nkosi yami
(give me strength, my Lord)
Ikusasa lethu
(our tomorrow)
Lisezandlern zayo
(is in your hands)
Awu siphe amandla, 'Nkosi yami
Inde indlela yase Jarusalema
(the clear road to Jerusalem)
Asazi sizofika nini
(we don't know when we'll arrive)
Abanye bayaduka
(others lose their way)
Thina ngeke silahleke
(we will never stray)
Sihamba nomSindisi
(we walk with the saviour)
Yebo noma kade ngihamba
(and even if I left long ago)
Ngeke ngilahle ithemba
(I will never lose my faith)
Ngihamba nomSindisi
(I walk with the Saviour)
 
Chorus
Jarusalema! Jarusalema!
Kunzima lomtwalo
(the heavy burden)
Jarusalema! Jarusalema!
Baningi baphela kulomgwaqo
(many have ended at your gates)
Yebo noma kade ngahamba
Ngeke ngilahle ithemba
Sihamba nomSindisi
 
Chorus
Awu ngiphe amandla 'Nkosi yami! (4x)
Somandla! (4x)
Kuzo kube nini ngiphile lempilo? (repeat)
So'fika nini eJarusalema? (4x)
 
Bayakhala omame
(they are crying, my mothers)
Nabosisi, nabobuthi
(and my sisters, and my brothers)
Omamazala, omalume
(mothers in law, uncles)
Ogogo, nobabamkulu
(grandfathers and grandmothers)
Bathi: "Maye! Maye! Maye! Maye! Mayebabo!"
(They say "mayebabo" [a severe warning])

-

Featuring: 
Album: 
African Litany
Song Year: 
1981

-

-