Imvumi Lyrics

Song Year: 
2008
Genre: 
African folk

-

.

Ndiyimvumi emvuleni
Ndiyimvum' eyavunywayo
Ndiyimvumi ndivumeni
Ndingumqamb' owaqanjwayo
Ndilingqina lamagqirha
Ndinenkenq' andizenzanga
Niyingom' ingabhalwanga
Ndiyingoma yezinyanya
Ndiligagu lengoma

Ndim inkosazana (nguw' inkosazana)
Ndithi ndim inkosazana (nguw' inkosazana)
Amaxhosa namaxhoba
Xhobani ngam (nguw' inkosazana)
Ndisuk' ezantsi esinyini
Ndinothando, ndim lo (nguwe lo)
Ndim' inkosazana (nguw' inkosazana)
Ndiyimvumi emvuleni
Ndiyimvum' eyavunywayo
Ndiyimvumi ndivumeni
Ndiyimvumi watsh' umama
Ndiyimvumi zatsh' iindonga
Ndiyimvumi ndombelelelni
Ndiyimvumi yabahlolokazi
Ndiyimvumi yamahlwempu
Ndiyintliziyo yentsizi
eish x4
Shiii

More songs

-