Imiyalo (Dj Qness Remix) Lyrics

Bekunentfombatana, 
yahlanga nemfana,
empumalanga nenshonalanga,
yona lentfombatana
ikhulisekile kunalomfana lo,
unina akatalanga, webola ematfumbu,
kepha nftombatana 
wamtsandza lomfana,noko ke,
lomfana yinganwa, 
kepha ngiyetsemba sisi angeke uyikhohlwe imiyalo.

-

Album: 
On the Cue Vol. 2
Mix / Remix by: 
Song Year: 
2011

-

-