Imiyalo (The Antidotes Chillout Mix) Lyrics

Song Year: 
2013
Genre: 
House

-

.

Bekunentfombatana, 
yahlanga nemfana,
empumalanga nenshonalanga,
yona lentfombatana
ikhulisekile kunalomfana lo,
unina akatalanga, webola ematfumbu,
kepha nftombatana 
wamtsandza lomfana,noko ke,
lomfana yinganwa, 
kepha ngiyetsemba sisi angeke uyikhohlwe imiyalo.

-