Imibuzo lyrics

[intro]
Uyenza b'hlung' intliziyo yam
(You break my heart)
Undenza ndizibuz' imibuzo
(You make me have many questions)
.
Ngeliny' ixesha sthandwa sam
(Sometimes, my love)
Kuba ngathi awulbon' uthando lwam
(It's like you can't see my love for you)
Ngeliny' ixesha sthandwa sam
(Sometimes, my love)
Ndiba ngazama, awubon' umzamo wam
(No matter how hard I try, you just don't see)
.
Kodwa xa ndingekho phambi kwakho
(When I am not next to you)
Uyayazi kuba njani na?
(Do you know how bad I feel?)
Kuba xa ungekho phambi kwam
(Cause when you are not with me)
Ndiyayazi kuba njani kum
(I know I feel bad)
.
[chorus]
Uyenza b'hlung' intliziyo yam
(You break my heart)
Undenza ndizibuz' imibuzo
(You make me have many questions)
Uyenza b'hlung' intliziyo yam
(You break my heart)
Undenza ndingalali ebusuku
(You make me lose sleep)
.
Usakhumbul' uba
(Do you remember)
Kukh' izithembiso esazenzayo
(That we said our vows)
Phambi komfundisi nabantu
(Infront of everyone)
Kuba wawuthe uzawuba nami
(You said you would be with me)
Noba kunjan
(No matter what)
Ebuhleni nasebubini
(In sickness and in health)
.
Ndiyamangala xa izaba nguwe lo
(I am surprised that you are the one)
Ofun' uhamba
(Who wants to leave)
Ufun' uthath' intozakh' ugoduke
(You want to pack your bags and go home)
Ndiyamangala xa izawuba nguwe lo
(I am surprised that you are doing that)
Ufun' ugoduka
(You want to go home)
Ngenxa yoba ndingenamali
(Because I have no money)
.
[chorus x2]
.
Yeyani? x2
(What are they for?)
Lemibuzo ndinayo ngawe
(The questions I have, about you)
Yeyani, yeyani na?
(What are they for?)
Kutheni ndizibuza le mibuzo
(Why do I have these questions)
.
[chorus x2]

-

-

-