Ihilihili Lyrics

Album: 
The One Love Movement on Bantu Biko Street
Song Year: 
2006
Genre: 
Jazz

-

.

verse1:
Xa litshona namhlanje
Andizazi ndoba phi
Ndihilizile na
Babelana ngekhaya lam
 
Xa etshon’ amalanga
Ndobe ndingubani na
Ndihilizile na
Babelana ngegama lam
 
chorus:
Ulihilihili
Wavula zibhuq’ ukhona mnt’ ontsund’
 
Ulihilihili
 
verse2:
Ndandinesithethe sam
Esasiyihambo yam
Babon’ imbola qha
Ababubon’ ubuntu bam
(Kulapho ndahlutywa konke,
ndasala nekhoba lentw’ ebendiyiyw’ izolo)
 
Ndingakuphendula njani
Ndingenamsindo ngenxa yenkumbulo
 
Xa ufun’ igama lam
Andinanto ndinegama qha

More songs