Igama Lakho Lihle Lyrics

Jesu igama lakho lihle
Liyaphila Jesu
Alikhw' eliny' elinamandla
Jesu igama lakho lihle
Malibongwe zweni lonke

Kwizilingo zalo mhlaba sibiz' uJesu, igam' elihle
Izinhlupho neenkathazo zingelinganiswe nobuhle balo
Izulu lonke libuka lona
Izizwe zonke zikhothama kulo
Zithi Jesu wen' uligam' elihle

Jesu wen' unegam' elihle
Siphila ngalo, sizingca ngalo,
Soyisa ngalo, namhla simile ngalo
Jesu wen' unegam' elina' amandla
Ulungile oh Jesu
Wen' uligam' elihle

Yingom' emnand' enhlizweni
Ngizolihuba njalo nje
Ngizolicula ze lidume zwelonke

-

Album: 
Joyous 20
Song Year: 
2016

-

-