Hlabelela Lyrics

Siyathokoza ngapha
Siyadumisa ngoJesu
Siyajabula maye
Sibusisiwe ngaye
Siyathokoza ngapha kwaJesu
Siyajabula ngaye
Sibusisiwe ngoJesu
Sisenkonzweni yendumiso, hlabelela
Sisenkonzweni yokuthokoza, hlabelela

Hlabelela wena, hlabelela
Hlabelela wena, hlabelela

Impilo yami yonke kukumdumisa uSomandla
Ngothando lwakhe angithanda ngalo
Wayihleng’ impilo yami
Waqamb’ amasw’ amahle ngayo
Ingako ngimdumisa, ngimdumisa
Sisenkonzweni yentokozo, hlabelela
Siyathokoza siyajabula, hlabelela

[Chorus]

Ngibusisiwe ngingena, ngibusisiwe ngiphuma
Okuhle nomusa kuyangilandela
Uthando luvela kuye
Ngish’ umusa uvela kuye
Konk’ okwam kwahlelw ezulwini
Ngibusisiwe ngingena, ngibusisiwe ngiphuma
Okuhle nomusa kuyangilandela
Ngiphila, nginqoba nje kungomusa
Kungomusa wakhe, kungomusa (Ukuhamba naye)
Kungomusa wakhe, kungomusa

Siyabonga Jesu, siyabonga (wasifela)
Siyabonga Jesu, siyabonga

Ukuhlabelela kuyamthokozisa odabukileyo, hlabelela
Ukuhlabelela kuyakwenz’ uphambane nesimo

Hlabelela oh hlabelela
Hlabelela oh hlabelela

-

Album: 
Joyous 19: Back to the Cross
Song Year: 
2015

-

-