Sebenzile Lyrics

Song Year: 
2006
Genre: 
Jazz

-

.

chorus:
Ngekhe ngekhe ndiy’mele
Lento lent’ oyenzayo
Phuma kuyo lo ndawo
Ndawo yakhw’ isekhaya
Sijonge ikusasa
Elikhanya njengelanga
Ngekhe ngekhe ndiy’mele
Xa udel’ indima yakho
 
verse:
Ndinesipho
Esinguwe
Iqhayiya ndalifel’ ekhalvari yam
Wakhula sipho sam
 
Ndingasekho
Sekusele ivumba lenjongo yam
Kufanel’ uy’khangele siye phambili
 
Sonke sonke
Sidaliwe
 
Sangafana kuze sidingane
Lontw’ ay’theth’ ukuthi asilingani

More songs